තරු විමන

Utrum in a nutshell

Utrum is a decentralized platform which provides a network of content, feedback, metrics, analyses, and community between members.
The decentralized platform has five primary mechanisms to it:
  1. It implements rewards for user participation, similar to Steemit
  2. It is a curated reviews platform, similar to Glassdoor
  3. It has a marketplace, similar to Fiverr
  4. It includes market predictions, similar to Trading View
  5. It implements team and company database, similar to Crunchbase
All of this targeted specifically to Crypto of course. As you can see, Utrum is overall a Curated Reviews & Knowledge platform.
As such, crypto-investments are reviewed and rated, market predictions are analyzed or accessed…dissimilar however to centralized platforms in that Utrum combines rewards and curation in a way which promotes quality and accuracy.
To whittle it down, Utrum provides Ai-supported Rewarded Quality Curating by Members in a mechanism we call “Crowd Wisdom.”
Article

White Paper:
submitted by Etanoma to ethtrader [link] [comments]

Crypto trading Sinhala - YouTube Binance Sinhala Tutorial - Cryptocurrency Trading Sri Lanka Free BitCoin Minning with CryptoTab - Sinhala - YouTube How to Earn Money on Crypto Sinhala Lesson Crypto Trading - Sinhala - Crypto Trading සදහා හොද Coin එකක් තෝරාගන්නා අකාරය.

දිනෙන් දින ලෝකයේ ඉල්ලුම ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩිවන මුදල් ඒකකය ලෙස Bitcoin හැඳින්විය හැකියි.Bitcoin ගැන Sinhala ලෙන් ඉගෙනගන්න ඔබටත් හැකියාව සහ අවකාශය මේ හරහා අප ලබා Easy and intuitive for beginners, and powerful enough for advanced chartists – TradingView has all charting tools you need to share and view trading ideas. Real-time data and browser-based charts let you do your research from anywhere, since there are no installations or complex setups. Just open TradingView on any… Crypto trading sinhala, crypto sinhala, Bitcoin sinhala, online investment, learn crypto trading sinhala, cryptotrading sinhalen. Search. 10.07.18. by tharuwimana. Pivot Android App එක මගින් නිවැරදිව මුදල් හොයන ආකාරය. Crypto News [ July 27, 2020 ] Ethereum Miners’ Income Soars by 60% in a Month – Outruns Ether’s Price Jump Crypto News [ July 24, 2020 ] Ukraine to Use Crystal Blockchain Software to Trace Crypto Crypto News Free website for Forex and Binary Options Trading tutorials in Sinhala for Sri Lankans. Learn about basic of forex, binary options, free analysis, indicators, support & resistance, trading patterns, Japanese candle sticks patterns, trading money management techniques and many more useful forex and binary options trading tutorials and articles.

[index] [2344] [2169] [91] [1222] [979] [128] [1480] [2379] [2515] [1834]

Crypto trading Sinhala - YouTube

01.Go to this link For Computers (Microsoft Windows & Apple Mac OS)... https://getcryptotab.com/781641 For Android Devices... https://getcryptotab.com/en/and... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Cryptocurrency training tutorial and discussion about crypto, blockchain technology. ... Binance Trading Sinhala Tutorial Buy Best Coin - Duration: ... Binance Exchange Sinhala - Cryptocurrency ... This Video Shows How to Earn Money on Crypto Sinhala Lesson ,This will Help to all Crypto Beginners in Sri Lanka Please follow this simple steps to earn money with Crypto Aridrops and Crypto ... Cryptocurrency Trading Elliott Wave and Fibonacci 01 - Sinhala https://bitcointalk.lk/

#